به نام  دوست که هر چه داریم از اوست

روستاي زیبای قلات

جمعیت کل روستاي قلات 1100 نفر که 52 درصد مرد و 48 درصد زن می باشد و از این کل در حدود 96 درصد آن فعال و در حدود 4 درصد غیر فعال می باشند.

در حدود 97 درصد از جمعیت روستا باسواد می باشند که تعداد زیادي داراي مدرك دانشگاهی می باشند. از صنایع دستی و قابل احیاء در روستا قالی بافی و گلیم بافی است و همچنین بافت جارو و حصیر نیز در روستا رواج دارد که به علت بی توجهی در حال نابودي است.

سرمایه گذاري در بخش کشاورزي و دامپروري و پرورش طیور از اولویت خاصی برخوردار است.

شغل اکثریت اهالی کشاورزي و دامپروري و عده اي هم به کارهاي خدماتی مشغولند.

حدود قیمت زمین مسکونی به طور میانگین هر متر مربع 50000 ریال ، تجاري: 100000 ریال و کشاورزي: 30000 ریال می باشد. و همچنین پست بانک که در روستا می باشد. روستاي قلات